سلامت
ترومای روحی چیست؟
یک متخصص روانشناس بالینی معتقد است ضربه روحی ناشی از یک اتفاق وحشتناک و غیرقابل کنترل، تروما روحی نامیده می‌شود که ممکن است در اثر حوادث طبیعی، جنگ، خشونت عمدی و جسمی خود را نشان دهد.
آرشیو
سرمایه گذاری و اشتغال
رونق صادرات در دوره رکود
طبق اطلاعات گمرک، طی ۶ ماه اول امسال، رشد وزنی صادرات و واردات کشور به ترتیب ۲۲.۵ و ۰.۴۱ درصد بوده است. معاون اسبق سازمان گمرک در این خصوص معتقد است، با همه محدودیت‌ها، ایران همچنان برای بازار جهانی جذابیت و اعتبار دارد.
آرشیو
آرشیو
نشریات حوزه رفاه و تامین اجتماعی
قلمرو رفاه 2
آتیه نو  220