سلامت
۸ استان کشور دارای ناامنی غذایی هستند
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: بر اساس برنامه‌های بهبود تغذیه، هشت استان کشور که دارای ناامنی غذایی هستند که استان سیستان و بلوچستان نیز یکی ازاین استان‌ها است، در اولویت برنامه ریزی عملیاتی بهبود تغذیه هستند.
آرشیو
سرمایه گذاری و اشتغال
بیمه بیکاری به کدام کارگران تعلق نمی‌گیرد؟
یک کارشناس حوزه کار گفت: در زمینه بیمه بیکاری فعالان چند رشته شغلی هستند که از مزایای بیمه بیکاری محرومند اولین گروه، قشر عظیم رانندگان هستند و پس از آنها کارگران فصلی، ساختمانی، قالیبافان و کارگران باربر هستند.
آرشیو
آرشیو
نشریات حوزه رفاه و تامین اجتماعی
قلمرو رفاه 2
آتیه نو 2