گزارش « تامین 24 » از مشکلات بیمه ای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران:

پیمانکاران طلب می کنند، تامین اجتماعی پاسخ می‌دهد

کارفرمایان رکن مهم سه جانبه گرایی هستند و اداره کل امور فرهنگی- اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین اجتماعی در راستای تحقق اهداف سازمانی و در تعاملی مستقیم با پیمانکاران و کارفرمایان در صدد شناسایی مشکلات آنان و رفع چالش های پیش روی آنان در چارچوب قانون است، گزارش پیش رو حاصل گفت و گوی خبرنگار «تامین 24» بر برخی از پیمانکاران و کارفرمایان شرکت های تاسیساتی و صنعتی و اعلام نظر این اداره است.

 

مهین داوری

 

تامین 24 / اسماعیل قره داغی، با سابقه 20 سال مدیرعاملی شرکت پیمانکاری در حوزه تاسیسات وعضویت 17 ساله در سندیکای شرکت ھای تاسیساتی و صنعتی ایران، در خصوص تعامل و ارتباط دوسویه سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران، عنوان کرد: اظھار نظر مثبت و منفی ساده در این خصوص موضوعی را حل نمی کند و باید این مساله را جدا از دیگر بخش ھای کلان ندانست. کشور و تمامی دستگاه ھا مجموعه ای به ھم پیوسته و زنجیره وار ھستند و ناکارآمدی در یک سیستم، به مرور بخش ھای دیگر را نیز درگیر می کند، اگر شھرداری و سازمان امور مالیاتی و... درست عمل نکنند، امور پیمانکاران نیز از تبعات کژکارکردی آنھا مصون نمی مانند.

وی در گفت و گو  با « تامین 24 » ، در بیان تفاوت تامین اجتماعی با سازمان دارایی گفت: تفاوتی که این دو نھاد با دیگر دستگاه ھا دارند، این است که یک پیمانکار سه با برابر بیشتر از دیگران به تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می کند و ادعا می شود که کارفرمایان رکن مھمی در سه جانبه گرایی به شمار می آیند.
 
 
نیروھا رصد شوند
قره داغی گفت: مشکل سازمان تامین اجتماعی مثل سایر سازمان ھا، نداشتن سیستم و نبود روزآمدی است؛ به اذعان مسوولان تامین اجتماعی قانون بد، بھتر از بی قانونی است.
 
وی با این درخواست که لطفا ھمین قانون بد را درست اجرا کنید، تاکید کرد: ھمواره از تکریم ارباب رجوع صحبت می شود، اما چنانچه مراجعه و پایشی از شعب مختلف داشته باشید، متوجه نوع برخورد کارکنان شعب با بیمه شدگان و کارفرمایان می شوید که اگر نظارت و سیستم پایش منسجمی بر کارکنان و مدیران سازمان حاکم باشد برخوردھای نامناسب با مراجعان به حداقل می رسد.
 
این پیمانکار تامین اجتماعی با بیان اینکه در اوج تحریم ھا رونق تولید کمی دور از ذھن است بر اجرای ھماھنگ قانون موجود تاکید کرد و گفت: رونقی نیست اگر پیمانکار و تولیدکننده در شرایط کنونی بتوانند تولید و فعالیت محدود خویش را حفظ کند جای شکرش باقی است، البته اگر عزمی جدی باشد که با وحدت رویه و اجرای ھماھنگ قوانین و بخشنامه ھا، مانع بیشتری بر سر راه فعالیت آنھا ایجاد نشود.
 
این عضو سندیکای شرکت ھای تاسیساتی و صنعتی ایران گفت: بایگانی برخی از بخشنامه ھا در کشوھا که بنابه برخی صلاحدیدھا گاھی از آنھا رونمایی می شود، با گفته ھای مسوولان در خصوص اجرای بخشنامه ھا بسیار فاصله دارد.
 
وی اضافه کرد: بنابراین لازم است نگاه مدیران عوض شود؛ ھرچند نباید توقع داشت که پیمانکار و یا کارفرما تخلفات عدم اجرای بخشنامه ھا را به سازمان اجتماعی گزارش کند،بلکه رصد و ارزیابی امور از راس ھرم صورت گیرد .
 
---

منوچهر مشکات، رییس هیات مدیره شرکت کاربرکار:

 برخورد سلیقه ای با قوانین و مقررات در تامین اجتماعی رایج است

منوچھر مشکات، پیمانکاری با 50 سال سابقه پیمانکاری است.او معتقد است اغلب پیمانکاران در پرداخت به موقع و کامل حق بیمه ھا متعھد ھستند و قصد فرار مالیاتی ندارند،با این حال در برخی موارد با سازمان تامین اجتماعی در اجرای قوانین و مقررات دچار مشکل می شوند.
 
وی در عین حال از تعامل خوب دفتر امور فرھنگی و اجتماعی کارفرمایان تامین اجتماعی با پیمانکاران قدردانی کرده و می گوید: برگزاری نشست ھای ھم اندیشی و کارگاه آموزشی قوانین و مقررات ویژه کارفرمایان در بخش ھای مختلف ارزشمند است ،زیرا برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در این جلسات به دستیابی در فھم و درک مشترک بین کارفرمایان و پیمانکاران با تامین اجتماعی نقش چشمگیری دارد .
 
این عضو ھیات مدیره سندیکای شرکت ھای تاسیساتی و صنعتی ایران با اشاره به تجربه ارتباط و مراجعه به شعب مختلف بیمه ای در سال ھای اخیر،خاطرنشان کرد: باید صریح بگویم که مواردی وجود دارد که احساس می کنیم بعضا تامین اجتماعی به صورت تعمدی یکسری اقدامات قانونی را که باید انجام دھد، انجام نمی دھد و درنتیجه امور پیمانکاران را با مشکل مواجه می شود. 
 
مشکات در گفت و گو با « تامین 24 » برخورد سلیقه ای با قوانین را یکی از مشکلات دیرینه خواند و گفت: مسوولی در یکی از شعب تامین اجتماعی از یک قانون، استنباطی دارد که در شعبه ای دیگر مواجھه با آن قانون متفاوت است.
 
وی اضافه کرد: از سویی با وجودی که نشانی جدید کارگاه نیز به تامین اجتماعی اعلام شده است، باز برخی اظھارنامه ھا به آدرس سابق کارگاه ارسال می شود و به دلیل بی خبری پیمانکار از این ابلاغ ، پاسخی ھم به سازمان ارسال نمی شود،نتیجه این می شود که اجراییات بعدی یکی پس از دیگری ارسال می شود.
 
مشکات با بیان اینکه مشخص نیست که فلسفه این رفتار و رویکردچیست،بر تعھد اغلب پیمانکاران در پرداخت به موقع و کامل حق بیمه ھا اشاره کرد و گفت: پیمانکاری که مشغول فعالیت است قصد فرار مالیاتی و عدم پرداخت حق بیمه را ندارد، چرا که به مفید بودن بیمه ھای اجتماعی برای خانواده ھا و ھمکارانشان باور دارد.
 
این عضو ھیات مدیره سندیکای شرکت ھای تاسیساتی و صنعتی ایران در پایان اجرای قوانین و پرھیز از اعمال سلیقه را مطالبه اصلی کارفرمایان و پیمانکاران خواند و گفت: اجرای ھماھنگ قوانین خواسته کارفرمایان است و باید به این مھم توجه جدی شود.
 
---

 

اباذر چالاک، مدیرعامل شرکت« پارمیس ران »

خروج هر پیمانکار از چرخه فعالیت ضربه ای زیان بار بر اقتصاد کشور است 

اباذر چالاک، مدیرعامل شرکت تاسیساتی و نگھداری تاسیسات،اظھار کرد: برخی از شرکت ھای تاسیساتی و صنعتی تنھا در یک حوزه مشخص اجرا و یا نگھداری فعالیت می کنند، اما شرکت ما در ھر دو حوزه فعال است.
وی در گفت و گو با«تامین 24 » تاکید کرد: به دلیل تعدد قراردادھای شرکت با اکثر شعبات در تھران و اغلب شھرستان ھا در ارتباط ھستیم، به ھمین دلیل می توانم،بگویم که بزرگترین و شاید اولین مشکلی که تمام شرکت ھا با آن مواجه ھستند، برخورد سلیقه ای کارکنان و شعبات است.البته این برخورد سلیقه ای به این مفھوم نیست که قصد و غرضی ھست، بلکه عدم وحدت رویه در تفسیر بخشنامه ھا و قوانین است.
 
وی افزود: حالت خوشبینانه این است که شعبات راحت ترین راه را در صدور مفاصا حساب با تعیین حداکثر ضریب انتخاب می کنند که شاید این روش یا به دلیل حجم بالای کار شعب بوده و یا برآمده از تفسیر و برداشت شخصی آنھا باشد.
 
چالاک با اشاره به بحران پیش روی صندوق ھا گفت: بعضا شنیده می شود که وضعیت سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق بیمه ای خوب نیست و این مساله موضوع را به گونه ای در اذھان متبادر می سازد که در شرایط کنونی پیمانکاران وکارفرمایان باید تامین اجتماعی را درک و مراعات کنند و یا چنانچه در موقعیتی، قانونی باضریبی بالاتر اجرا می شود باید نادیده گرفت،این در حالی است که به ھمان اندازه که این سازمان در معرض بحران است، کارفرمایان و پیمانکاران نیز با مشکلات عدیده
ای دست و پنجه نرم می کنند. 
 
وی با اشاره به تاثیر تحریم ھا بر فعالیت کارگاه ھا و شرکت ھای تاسیساتی و صنعتی، بر ضرورت اجرای قوانین بیش از دیگر موقعیت ھا تاکید کرد و گفت: ما در شرایط حاضر با چالش برداشت ھای سلیقه ای با قوانین، بخشنامه ھا و دستور العمل ھای موجود مواجه ھستیم؛ به طور مثال، از بخشنامه( 14.2 ) که مربوط به صدور مفاصاحساب ھای قراردادھای نگھداری تاسیسات است برداشت سلیقه ای می شود تا حدی که پیمانکار را با کارفرمای اصلی و پرسنلی که با آنھا در ارتباط مستقیم است با چالش مواجه می کند.
 
---
 
همایون ابراهیمی، دبیر سندیکای شرکت های تاسیساتی و‌صنعتی ایران:
 
« آموزش » به کیفی سازی ارتباط متقابل پیمانکاران و تامین اجتماعی می انجامد  
ھمایون ابراھیمی،تعداد بی شمار شعب بیمه ای تامین اجتماعی را در بروز برخی از مشکلات موثر دانست و افزود: به دلیل این گستردگی دسترسی لایه ھای بالا به پایین فاصله معناداری دارد؛ بعضا اعمال سلیقه ھایی که در مواجھه با بخش نامه ھا و مصوبات می شود تا حدودی ناشی از این موضوع است یعنی لزوما اعمال سلیقه آگاھانه و یا غرض ورزانه نیست، بلکه بخشی از آن از عدم آگاھی است که به ایجاد موانع سخت بی شمار دیگری منجر می شود.
 
وی در گفت و گو با « تامین 24 » افزود: سطح دانش عمومی در شعبات باید ارتقاء داده شود و از سویی باید تلاش اعضاء نیز سندیکا بر این باشد که با گسترش ھرچه ، بیشتر تعامل و ارتباط خویش با اداره کل امور فرھنگی – اجتماعی کارفرمایان و سازمان ھای تامین اجتماعی بتوانند به موازی طرح مشکلات و موانع پیش رو ، خواسته ھای خویش را به سازمان منعکس کنند و از سوی دیگر از آخرین اقدامات، بخشنامه ھاو مصوبات نیز آگاه شوند که در چارچوب آنھا عمل کنند.
 
ابراھیمی تاکید کرد: وقتی سطح دانش مجموعه سندیکا و این معاونت در تعامل با یکدیگر بالاتر برود، مسیر انجام امور ھموارتر می شود و بسیاری از فاصله ھا از بین می رود. 
 
دبیر سندیکای شرکت ھای تاسیساتی و صنعتی ایران تصریح کرد: متاسفانه در شرایط کنونی سازمان تامین اجتماعی را در تمام امور خدماتی، تولید و کار به صورت یک سد می بینیم و برای عبور از آن ھا کارفرماھا و پیمانکاران باید تلاش کنند که از موانع پیش رو به سختی عبور کنند. 
 
وی افزود: در تھران اوضاع خیلی بھتر از شھرستان ھای دورافتاده است؛ مراکز استان با شھرستانھا متفاوت عمل می کنند و به دلیل ضیق وقت، انگار پرونده ھا فقط تایید می شوند. اطاله وقت در دیوان عدالت اداری ھم قابل تامل است. پول ھای سرگردان و سودھای ھنگفت این تلقی را ایجاد کرده است که شاید تامین اجتماعی عمدی آراء نامتناسب صادر می کند که فرایند دادرسی طولانی شود که پول ھم در حساب آن سازمان بلوکه بماند.
 
دبیر سندیکای شرکت ھای تأسیساتی و صنعتی ایران در بیان تاثیر تحریم ھا بر فعالیت شرکت ھا و کارگاه ھا عنوان کرد: خود تحریمی بدتر از تحریم است؛ ھمین که طرف ھای مقابل، خود را در مقابل ھم فرض کنند و خودمان، خومان را تحریم می کنیم شیوه ای از تحریم شکل می گیرد. 
 
وی اضافه کرد: شرکت ھا و سندیکاھا در ایجاد تحریم ھای پیش رو دخالتی نداشته و ندارند؛ پس برای رفع تحریم ھم نباید توقع داشت در صدد اقدامی برآیند.
 
به گفته وی تنھا در جھت انجام وظایف ذاتی، اقداماتی از سوی ما صورت می گیرد بنابراین ھنگامی که چاره ای برای آن این مھم در سطح کلان اندیشیده نمی شود، کاری از ما نیز ساخته نیست.
 
ابراھیمی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات پیش رو برآمده از مسایل سیاسی است و شرکت ھا و بنگاه ھا نیز دستی در سیاست ندارند، بنابراین ھرچقدر تحلیل ھای اقتصادی پر پیمانه باشد،ولی تا زمانی که مسایل سیاسی حل نشوند، حل بسیاری از چالش ھای کلان اقتصادی و اجتماعی پیش روی کشور دور از ذھن به نظر می رسد.
 
---
 

شایسته شریعتمداری، معاون اداره کل امور فرهنگی-  اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین اجتماعی

حل مشکلات پیش روی کارفرمایان در چارچوب قانون از اولویت های ماست

شریعتمداری ضمن قدردانی از تولید گزارش با محوریت مشکلات روسای تشکل ھای کارفرمایی گفت: تولید و انتشار چنین گزارش ھایی می تواند در شناساندن و انعکاس مشکلات پیش روی این قشر به سازمان تامین اجتماعی موثر باشد ؛ چرا که به موازی این اقدام رسانه ای، بستر گفت و گوی مشترک و رفع موانع و مشکلات ھموارتر می شود. 
 
وی در گفت و گو با « تامین 24 » ، گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان سه جانبه است و بر اساس ھمکاری کارفرما، بیمه شده و دولت شکل گرفته است کارفرما به عنوان اصلی ترین پرداخت کننده حق بیمه نقش مھمی در شکل گیری اصل سه جانبه گرایی ایفا می کند. 
 
شریعتمداری ادامه داد: شاید از آغاز فعالیت سازمان تامین اجتماعی، کارفرماھا با وجود پرداخت حق بیمه، اھمیت مشارکت پررنگ آنھا دیده نشده است، اما در سال ھای اخیر و دوران ریاست مرحوم دکتر نوربخش و ریاست کنونی سازمان بر گسترش ارتباطات با کارفرماھا تاکید بسیاری می شود.
 
وی اضافه کرد: برگزاری جلسات مستمر ھم اندیشی با کارفرمایان به منظور دریافت نقطه نظرات آنھا در دستور کار جدی معاونت قرار دارد، برگزاری کارگاه ھای آموزشی رایگان، تولید بروشور و کتابچه ھا و لوح ھای فشرده اطلاع رسانی در جھت تعریف، تبیین و شفاف سازی قوانین و مقررات و معرفی خدمات سازمان از دیگر اقدامات این معاونت است که امیدوار ھستیم به موازی انجام این اقدامات فرھنگی، با احصاء و طبقه بندی مشکلات کارفرمایان و پیمانکاران و انعکاس آنھا به مدیران ارشد سازمان، زمینه رفع آنھا را نیز در حد ممکن و اجازه قانونی فراھم سازیم.
 
معاون اداره کل امور فرھنگی- اجتماعی کارفرمایان و سازمان ھای تامین اجتماعی با مروری بر کارنامه فعالیتی این معاونت، برگزاری 80 کارگاه آموزشی را دستاورد ارزشمند دیگر این معاونت خواند و گفت: خوشبختانه بر اساس نظرسنجی ھایی که انجام داده ایم دریافتیم که کارگاه ھا و تولیدات متنوع فرھنگی معاونت با استقبال کارفرمایان و اعضا انجمن ھای کارفرمایی روبرو شده است. 
 
وی در معرفی این تولیدات گفت: 11 عنوان بروشور کارفرمایی و 3 عنوان کتابچه نکات کلیدی که تمام آنھا دربرگیرنده نیازھای مطرح شده کارفرمایان است را تولید کرده با ھمکاری معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی تولید شد و ھمایش رابطان بیمه ای نیز در عمق « قوانین و مقررات ویژه کارفرمایان » ایم و کتابی نیز با عنوان بخشی ارتباط کارفرمایان با تامین اجتماعی نقش چشمگیری داشته است. 
 
شریعتمداری با بیان اینکه در آینده ای نزدیک در صدد بھره گیری بیشتر از فضای مجازی در راستای ماموریت ھای این اداره کل ھستیم، افزود: در سال جاری و برنامه ھای سال آینده نیز در نظر داریم که از فضای مجازی در راستای اطلاع رسانی ھای بروز خویش بھره بگیریم و تلاش ما این است که آخرین اطلاعات بروز شده بخشنامه ھا، مصوبات و دستورالعمل ھا را از طریق سایت ھای تشکل کارفرمایی انعکاس دھیم. 
 
وی در بیان مشکلات پیش روی کارفرمایان عنوان کرد: بسیاری از مشکلات کارفرمایان برآمده از بی اطلاعی آنھا از بخشنامه ھا و دستورالعمل ھای سازمان است که این موضوع بعضا برای آنھا مشکل ساز شده است و تلاش ما این است که با ھر مجموعه ای که ارتباط برقرار می کنیم تداوم، تثبیت و ارتقاء این تعامل را در اولویت قرار دھیم و به عنوان یک مشاور ھمراه آنھا باشیم و سعی می کنیم که اطلاعات لازم را به موقع در اختیار آنھا قرار دھیم و با تشکیل کارگروه ھای تخصصی و اتاق فکر
مشکلات موجود آنھا را در چارچوب قانون با حضور نمایندگانی از معاونت بیمه ای سازمان حل کنیم. 
 
شریعتمداری افزود: تاکنون چندین اتاق فکر ھم تشکیل شده است و موفق به رفع برخی از مشکلات آنھا شده ایم و شاید یکی از شاخص ترین آنھا تبدیل زمان بازرسی از دفاتر قانونی شرکت ھا از 10 سال به یک سال است.
 
وی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت به برگزاری کارگروه تنقیح و تلخیص مقررات با حضور نمایندگان تشکل ھای کارفرمایی اقدام کرده است و در سال ھای اخیر نیز سعی کرده است که بسیاری از خدمات حوزه کارفرمایی را مکانیزه کند، ممکن است اشکالات دیگری ھم وجود داشته باشد که درصدد شناسایی و رفع آنھا ھستیم.
 
معاون اداره کل امور فرھنگی- اجتماعی کارفرمایان و سازمان ھای تامین اجتماعی گفت:امیدواریم این اقدامات در نھایت به رضایت مندی بیشتر کارفرمایان از سازمان تامین اجتماعی بیانجامد و با پذیرش برخی مشکلات در حوزه کارکنان در بخش ھای مختلف سازمان، پیگیر برگزاری کارگاه ھای آموزشی به منظور معرفی و شفاف سازی قوانین با واحدھای مربوطه به ویژه اجراییات، بازرسی و درآمد نیز ھستیم. 
 
وی افزود: در صدد حل یکی از چالش ھای جدی پیش روی کارفرمایان ھستیم؛ باید وحدت رویه و برخورد واحدی با قوانین صورت گیرد که یک کارشناس با تسلط بر آخرین متون قوانین بروز شده نظر دقیق و فنی خویش را اعلام و صادر کند و به نوعی در چارچوب قانون کارفرما را یاری کند که دیگر نیازی برای مراجعه او به ھیات ھای تشخیص مطالبات بدوی، تجدید نظر و دیوان لازم نباشد. 
 
شریعتمداری ر تصریح کرد: کار فرھنگی، زمان بر است و تا رسیدن به نتیجه نھایی باید صبوری کرد؛ با توجه به اینکه نھادینه کردن « آموزش » را به صورت جدی در ھیات و در بدنه کارشناسی سازمان تامین اجتماعی در دستور کار و پیگیری قرار داده ایم و امید و یقین داریم که بسیاری از مشکلات حل خواھند شد و نتیجه تلاش ھای فرھنگی و آموزشی به ثمر خواھند نشست.
 
---

 

 


ارسال نظر

captcha