خوشرویی در مراکز درمانی مکمل درمان است

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان با بیان اینکه خوشرویی در مراکز درمانی مکمل امر درمان است، گفت: خوشرویی مبنای داشتن مثبت اندیشی است از اینرو بایستی تلاش شود تا گفتگو بعنوان حرف شنوی نهادینه شود.

تامین 24 /علی اعتصام پور در جلسه جمع بندی ارزیابی طرح خوشرویی بیمارستانها، گفت: برای داشتن روحیه خوشرویی باید ذهنی خوشرو داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی افزود: خوشرویی آثاری از جمله جذب مردم و بهره مندی از همکاری های آنان برای رشد دارد.

وی ادامه داد: خوشرویی همچنین می تواند آثار دیگری در زندگی مادی و معنوی و دنیوی و اخروی افراد به جای گذارد.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان در ادامه گفت: در راستای استقرار فرهنگ خوشرویی فعالیتهای زیادی در این استان صورت گرفته و بستر لازم جهت پیشبرد برنامه ها در محورهای مختلف فراهم شده است.

وی افزود: از تمامی همکاران انتظار می رود در اجرای برنامه ها و ایجاد و زمینه یک تحول خوشایند و با ارزش به طور منسجم با یکدیگر حرکت کنند و از این فرصت جهت ارائه خدمت با کیفیت به مراجعین استفاده نمایند.
در این جلسه مجید رسولی دبیر کمیته خوشرویی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بازدید از استان اصفهان فرصتی برای کسب تجارب و بهبود فرایندها در خراسان رضوی  است، گفت: اقدامات درمانی خوبی در اصفهان شده است.
 


ارسال نظر

captcha