جزئیات نظام ارجاع در لایحه بودجه 1399

در صورت تصویب مجلس کلیه اقشار براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند.

تامین 24 /در بند الف تبصره 17 لایحه بودجه 1399 دولت پیشنهاد کرده است که به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ١٣٩٩ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود.

براساس لایحه بودجه سال 99  بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.

همچنین پیشنهاد شده که هزینه مربوط از محل ردیف ١٢٩٢٠٣ تأمین شود.

روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر20 هزار نفر مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده است.

لایحه بودجه 1399 توسط دولت جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.


ارسال نظر

captcha