جرئیات حق الزحمه یا حق العمل پزشکان در لایجه بودجه 99

حق الزحمه یا حق العمل پزشکان 1399 در لایجه بودجه سال آینده مشخص شد.

تامین 24 /درصورت تصویب مجلس شورای اسلامی بر اساس بند ک تبصره 6 در لایحه بودجه 99، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف اند ده درصد ( ١0 %) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

در ادامه این بند آمده است که مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند (الف) این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می شود نخواهد بود. حکم ماده ( ١٩٩ ) قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در اجرای این بند جاری است.

لایحه بودجه 1399 توسط دولت جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در حال بررسی است.


ارسال نظر

captcha