جزئیات نظام ارجاع در لایحه بودجه 1399

موارد مرتبط با نظام ارجاع 1399 به شرح زیر در لایجه بودجه ارائه شده است.

تامین 24 /در بند الف تبصره 17 لایحه بودجه 1399 آمده است؛ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ١٣٩٩ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود.

در ادامه می خوانیم؛  بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.

هزینه مربوط از محل ردیف ١٢٩٢٠٣ تأمین میشود.

روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر20 هزار نفر مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند.

لایحه بودجه 1399 امروز توسط دولت جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.


ارسال نظر

captcha