مدیر کل تامین اجتماعی بوشهر:

تلاش کنیم فرهنگ خلاقیت سازمانی فراگیر شود

کارگاه آموزشی کارآفرینی در اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر با همکاری جهاد دانشگاهی برگزار شد.

تامین 24 / مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر در این کارگاه با تاکید بر ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی به کارکنان یادآور شد: کارکنان باید در تمامی سطوح به این باور برسند که اصولاً بقای سازمان و رقابت پذیری و تاثیرگذاری در دنیای رقابتی و پیچیده داخلی، منوط به خلاقیت و نوآوری همگانی است و همه نیروها باید در جهت ایجاد نوآوری و خلاقیـت در سـازمان فعالیـت کنند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، عبدالله شیرکوند افزود: بـرای ایجـاد و تداوم نوآوری و شکوفایی در سازمان باید عادت به تفکر را در کارکنان و مدیران ایجاد کرد؛ چراکه خلاقیت با تفکر به وجود می‌آید و ارزش تفکر به قدری زیاد است که در تعالیم اسلامی ارزش یک ساعت تفکر بر 70 سـال عبادت بدون تفکر برتری داده شده است. وقتی تفکر و اندیشه در راستای ماموریت و اهداف سـازمان به‌صـورت عادت روزمره درآید، مجموعه کارکنان یک سازمان به دنبال شکوفایی و ارتقای سـازمان مربوطـه خواهنـد بـود. این تفکر به صورت یک فرهنگ سازمانی در لایه‌های مختلـف سـازمان رسـوخ کـرده و در اجـرای راهبـردهـای سازمان تاثیر کلی و دائمی می‌گذارد.

 

شیرکوند با اشاره به نقش مهـم خلاقیـت و نـوآوری در تعـالی سـازمان‌هـا، بـه‌خصـوص سازمان تامین اجتماعی که تعامل بسیار زیادی با مردم دارد اظهار داشت: سعی ما براین است که مفهوم و ماهیت نوآوری و خلاقیت و ویژگی‌های اساسی کارکنان و مدیران خلاق تبیـین شود تـا بـا بـه کـارگیری تکنیـک‌هـا و راهکارهای پیشنهاد شده، فرهنگ خلاقیت و نوآوری در سازمان فراگیر شود.

 

وی ادامه داد: ایجاد خلاقیت‌ و فضای مناسب، برای آشنایی کارکنان و مدیران با مفاهیم و اصول کارآفرینی در توسعه فرصت‌های شغلی مناسب و راهگشا است.

 

مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر شناسایی استعداد و توانمندی‌ها را امری مهم در کارآفرینی عنوان کرد و افزود: مدیریت یک کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی است و تعیین اهداف در این امر، نقش تاثیرگذاری در موفقیت دارد.

 

وی با بیان اینکه کارآفرینان، افرادی هستند که فرصت‌ها را درک و خلاءها را می‌بینند، تصریح کرد: کارآفرینی فرآیند نوآوری و بهره‌گیری از ظرفیت و فرصت‌هاست و این امر نیاز به تلاش، پشتکار و پذیرش ریسک‌های مالی، روانی و اجتماعی دارد.


ارسال نظر

captcha