برگزاری جلسه شورای تنقیح بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی

جلسه شورای تنقیح بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی بمنظور بررسی پیش نویس بخشنامه نحوه اجرای ماده (47) قانون تامین اجتماعی درخصوص بازرسی از دفاتر، اسناد و مدارک کارفرمایان با حضور اعضای شورا و با دعوت از نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار شد.

تامین 24 /  با توجه با تاکید مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تعامل گسترده با ذینفعان و اخذ نقطه نظرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سایر تشکل‌های کارفرمایی در امر تدوین بخشنامه‌های تنقیحی مرتبط با آنان، در این جلسه از نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی دعوت بعمل آمد تا در مرحله قبل از صدور بخشنامه نقطه نظرات خود را بین کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، جلسه شورای تنقیح بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی با حضور و مشارکت فعال نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در محل اداره کل حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد و نقطه نظرات مطرح شده در این جلسه در تنقیح بخشنامه‌های مربوطه مورد توجه قرار می‌گیرد.

در پایان مقرر شد جلسات بعدی شورای تنقیح نیز با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و بررسی نقطه نظرات تشکل‌های کارفرمایی برگزار شود.


ارسال نظر

captcha