طرح خوشرویی در مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری تداوم دارد

مدیر درمان تامین اجتماعی چهار محال و بختیاری با بیان اینکه خوشرویی با رویکرد احترام متقابل و ایجاد فضای صمیمی و مثبت می تواند بستر لازم و زمینه مناسب برای ارتباطات اجتماعی میان انسان ها فراهم کند، گفت: طرح خوشرویی در مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری همچنان تداوم دارد.

تامین 24 /دکتر محمود جاوید در چهارمین جلسه کمیته خوشرویی، اظهار داشت: خوشرویی با رویکرد احترام متقابل و ایجاد فضای صمیمی و مثبت می تواند بستر لازم و زمینه مناسب برای ارتباطات اجتماعی جهت بهره مندی از توانایی ها و ظرفیت های یکدیگر فراهم کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی گفت: اگر محتاج محبت و احترام دیگران هستیم ابتدا باید از خود شروع کنیم. هنگامی که خود را دوست بداریم می توانیم دیگران را هم دوست داشته باشیم و احترام بگذاریم.

دکتر جاوید افزود: خوشرویی آثاری از جمله؛ جذب و جلب مردم به سوی خود و بهره مندی از همکاری های آنان برای رشد دارد. افزون بر این خوشرویی می تواند آثار بسیار دیگری در زندگی مادی و معنوی و نیز دنیوی و اخروی افراد به جا گذارد.

دکتر جاوید در ادامه مطرح کرد: در راستای استقرار فرهنگ خوشرویی فعالیتهای زیادی در استان صورت گرفته و بستر لازم جهت پیشبرد برنامه ها در محورهای مختلف فراهم شده است که از همکاران انتظار می رود در اجرای برنامه ها و ایجاد و زمینه یک تحول خوشایند و با ارزش به طور منسجم با یکدیگر حرکت کنند و از این فرصت جهت ارائه خدمت با کیفیت به مراجعین استفاده نمایند.

لازم به ذکر است چهارمین جلسه کمیته خوشرویی در ستاد مدیریت درمان با حضور معاونین و کارشناسان ارشد ستاد و دبیران مراکز برگزار شد و محورهای ارزیابی توسط دبیران مورد بررسی قرارگرفت و در خصوص استقرار فرهنگ خوشرویی و اجرای برنامه های مورد نظر تصمیماتی اتخاذ شد.


ارسال نظر

captcha