آمارهای وزارت کار نشان می‌دهد:

پیشی گرفتن زنان در حوزه سالمندی

بر اساس اطلاعات مندرج در ویژه نامه روز جهانی سالمندان، تعداد زنان سالمند در کشور از مردان پیشی گرفته است.

تامین 24 / مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب ویژه نامه ای تحت عنوان «روز جهانی سالمند»، به بررسی وضعیت نسب جنسی در ایران پرداخته است.

در تعریف "نسب جنسی" می خوانیم که نسبت جنسی عبارت است از تعداد مردان سالمند به ازای هر 100 نفر زن سالمند.

مطابق جدول زیر در سال 1397 ، نسبت جنسی سالمندان در کشور به 95 درصد رسیده است.

 به عبارت دیگر به ازای هر 100 زن سالمند در کشور، حدود 95 مرد سالمند وجود دارد که این امر حاکی از افزایش تعداد سالمندان زن نسبت به مردان سالمند است.

 

مردان در شهرها سالمندتر از روستاها

به گزارش تامین24، در بخشی از این گزارش موضوع سالمندی مردان در شهرها و روستاها را مورد کنکاش قرار داده و به این نتیجه رسیده است که تعداد سالمندی مردان برای نقاط شهری حدود 97 مرد سالمند به ازای یکصد زن سالمند و برای نقاط روستایی حدود 89 مرد سالمند به ازای یکصد زن سالمند است.

جدول زیر، اطلاعات و آمار نسبت جنسی سالمندان ایرانی را در مناطق شهری و روستایی در فاصله سالهای 97-1395 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد است.


ارسال نظر

captcha