محاسبات مرکز آمار ایران نشان داد؛

روند رو به رشد پیری جمعیت پس از انقلاب

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و با استناد به جدول زیر، درصد جمعیت سالمند کشور از سال 1355 الی 1397 روندی صعودی داشته است.

تامین 24 / بر مبنای اطلاعات مندرج در ویژه نامه روز جهانی سالمندان که توسط مرکز اطلاعات و آمار راهبردی وزارت تعاون منتشر شده، تعداد جمعیت سالمند (60 ساله و بیشتر) کشور در سال 1397 به بیش از 7 میلیون و 900 هزار نفر رسیده که نسبت به سال 1395 در حدود 7 درصد افزایش داشته است.

به گزارش تامین24، همچنین متوسط رشد سالیانه جمعیت در افراد سالمند در دوره سالهای 1397-1395 حدود 3.4 درصد بوده و این در حالی است که نسبت فوق برای تمام جمعیت کشور 1.3 درصد بوده است.

 

 

افزایش 2.6 برابری شاخص پیری در ایران

با توجه به اینکه شاخص پیری از تقسیم تعداد افراد 60 ساله و بیشتر به تعداد افراد کمتر از 15 سال ضربدر 100 بدست می آید، میزان شاخص پیری جمعیت ایران در حدود 6 دهه اخیر از حدود 15 نفر در 100 نفربه بیش از 39 نفر یعنی بیش از 2.6 برابر افزایش یافته است.

به تعبیر دیگر در سال 1397 به ازای هر 100 نفر جمعیت زیر 15 ساله ، حدود 40 نفر 60 ساله و بیشتر در کشور زندگی می کنند.

تعابیر گفته شده به این معنی است که کشور در حالنزدیک شده به میانسالی است و به زودی به کشورهای باترکیب جمعیت پیر می پیوندد.

 

 

 

حدود 10 درصد جمعیت کشور سالمند هستند

در بخش دیگری از گزارش مرکز اطلاعات و آمار وزارت تعاون، کار و رفه اجتماعی می خوانیم؛ در سال 1397 جمعیت کشور برابر با 82 میلیون و 84 هزار نفر بوده است که 7 میلیون و 933 هزار نفر یعنی معادل 9.7 درصد آن جمعیت 60 سال و بیشتر هستند.

باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که 73.3 درصد جمعیت سالمند کشور در شهرها و 26.7 درصد در مناطق روستایی سکونت دارند.

در ادامه گزارش به نسبت پیری زنان و مردان پرداخته و می افزاید؛ در سال 1397 شاخص پیری جمعیت برای مردان 38 در 100 نفر و برای زنان 42 نفر بوده است که حاکی از پیرتر بودن جمعیت زنان در قیاس با مردان ایرانی است.

و در ادامه می خوانیم که این شاخص در بین جمعیت 14-0 ساله برای مناطق شهری 41 و برای روستائیان 37 سالمند را نشان میدهد که حاکی از پیرتر بودن جمعیت شهری است.

 

 

 


ارسال نظر

captcha