برقراری 34 هزار تماس با مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی

در تیرماه سال جاری از طریق درگاه های ارتباطی با مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی 34 هزار تماس برقرار شده است.

تامین 24 / این تعداد تماس از طریق درگاههای ارتباطی (سامانه تلفنی 1420، سامانه پیامکی 10001420، پیام های صوتی و بخش مراجعین حضوری مستقر در طبقه همکف ستاد مرکز) با سامانه CRM مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی برقرار شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،از این تعداد تماس، 36.35 درصد در حوزه معاونت بیمه ای، 37.22 درصد درخصوص خدمات غیرحضوری و 8.86 درصد در حوزه امور مالی و مرتبط با پرداخت مستمری بوده است.

با لحاظ داشتن افزایش کلی تماس های برقرار شده در ماه جاری در مقایسه با ماه گذشته به میزان 11.79 درصد، می توان منشاء این افزایش را در حوزه خدمات غیرحضوری یافت. در ضمن، با توجه به جهت گیری سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات بصورت غیرحضوری، میزان تماسهای برقرار شده در این حوزه همانند ماه گذشته روند صعودی داشته است.

 


ارسال نظر

captcha