یادداشتی از فریدون رضوی

رویدادی تلخ و یک آزمون

پیدا شدنِ نوزادی که حدودا دو ماه قبل در بیمارستانی در شهریار ربوده شد، خبری خوش بود هم برای والدینِ آن نوزاد و هم برای انبوهی مخاطب که این رویدادِ تلخ را شنیده اند.

تامین 24 /

طبعا این اتفاق، ممکن بود در هر مرکز درمانیِ دیگر یا در هر نقطه ای اتفاق بیفتد (هم چنانکه مواردی از این دست هم در ایران هم در دیگر نقاط جهان به کرات وجود داشته است).

نحوهِ مواجههِ سازمان های مرتبط، با رویدادهایی همچون موردِ اخیر، متفاوت است؛ برخی ها تلاش می کنند بر آن رویداد سرپوش بگذارند و برخی دیگر نیز واکنشی فعالانه برای مدیریتِ بحران از خود بروز می دهند.

با توجه به کثرت و نفوذِ رسانه های اجتماعی، دورهِ کاراییِ راهبردِ نخست نه تنها به سر آمده بلکه در پیش گرفتنِ آن جز خدشه به اعتبارِ اجتماعیِ سازمان ها نتیجه ای ندارد.

اما آنها که واکنشِ فعالانه به رویدادهای حتی تلخ را در دستور کار قرار داده اند، علاوه بر پذیرشِ مسئولیتِ خود، چنین رویدادهایی را به آزمونی عملی برای رفعِ کاستی ها تبدیل می کنند. مثلا در رویدادی مانند اتفاقِ اخیر به طور همزمان مجموعه اقداماتی با سه راهبردِ اجرایی ذیل انجام می دهند؛

۱- عذرخواهی و ابراز همدردی با آسیب دیدگان

۲- برخورد اداری با مقصرینِ احتمالی

۳- بررسی بسترهای آسیب زا و تلاش برای رفعِ آن به منظور پیشگیری حداکثری از تکرارِ رویدادهای مشابه

 

در اجرای این سه راهبرد، می توان اقداماتی متنوع از جمله موارد ذیل انجام داد:

۱- دیدارِ فرستاده ویژه (در سطح معاونان و مدیران ارشد) با خانوادهِ آسیب دیده و دلجویی از ایشان.

۲- بازبینیِ تجهیزات امنیتی، توسعه تجهیزات و رفعِ خرابی ها در ظرف زمانی مشخص (گویا از ۱۰ دوربینِ مدار بسته در ان مجموعه صرفا یکی در مدار بوده است)

۳- تقویت حفاظت فیزیکی مجموعه ها

۴- بازبینی پروتکل های حراستِ فیزیکی مربوط به رفت و آمد اشخاص به مراکز درمانی

۵- اجرای کمپین های آموزشی و اطلاع رسانی، هم به پرسنل (بویژه کادر پرستاری و کادر حفاظتی) و هم به مراجعین برای جلب مشارکتِ آنان در کاهشِ بروزِ رخدادهای مشابه.

و ....

تمامی اقداماتِ فوق الذکر، در راستایِ عمل به مسئولیت اجتماعی، اطمینان بخشی به مخاطبان و کاهشِ آسیب به اعتبار و برند سازمانی است.

لذا علاوه بر ضرورتِ انجامِ اقداماتی نظیرِ آنچه اشاره شد، اطلاع رسانیِ حداکثری و پوشش رسانه ای اقدامات نیز بسیار حائز اهمیت است.


ارسال نظر

captcha