یادداشتی از حسن صادقی

شایسته سالاری در سازمان تأمین‌اجتماعی

حسن صادقی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

تامین 24 / مِلودی خوش نوای تصمیمات مدیرعامل جدید سازمان تأمین‌اجتماعی، جناب آقای دکتر سالاری با تحولاتی کارساز و آوازی خوش که پیام‌آور دوران پیشرفت اصلاحات ماندگار و وصول مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت را نوید می‌دهد، به صدا درآمد. صدایی که انتصاب نیروهای درون سازمان را با آرمان‌ها و اعتقادات ریشه‌دار مبتنی بر حفظ و صیانت از منابع و منافع سازمان و ارائه خدمات جامع، بی‌منت و پُررنگ‌تر به جامعه هدف، نوید می‌دهد. انتصابی که گویای تمرکز مدیریت جدید سازمان تأمین‌اجتماعی بر توان‌مندی نیروی انسانی متخصص و صاحب سبک سازمان است. گویی آقای دکتر سالاری به خوبی به این موضوع پی پرده است که ارتقاء و انتصاب ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ درون سازمانی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ و ﻫدفﻤﻨﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اساسی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و پیشرفت سازمان تأمین‌اجتماعی ﻣﻲﮔﺮدد. چرا که نیروی انسانی شایسته می‌تواند با قدرت تعلق، تفکر، تجربه و تعصب خود بهترین استفاده را از منابع موجود در سازمان ببرد.

 

ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی در خصوص اﻧﺘﺼﺎب و ارتقاء کارکنان سازمان با تکیه بر پارادایم‌هایی از جمله شایسته سالاری، تعهد، تخصص، خلاقیت و پاکدستی، ﻣﻮﺿﻮع مهمی در ابتدای دوره مدیریت جدید سازمان تأمین‌اجتماعی مطرح است. دکتر سالاری به‌خوبی بر این موضوع واقف است که افراد شایسته می‌توانند با بهره‌گیری از توانایی‌ها، تجارب و قابلیت‌های خود شرایط فعلی سازمان را از وضعیت کنونی خارج نمایند و به سوی تعالی سازمانی حرکت نمایند؛ بدیهی است دست‌یابی به این مهم نیازمند درک و شناخت کامل نیروی انسانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای کار و تلاش است.

 

محمدحسن زدا یکی از افراد شایسته، باتجربه و متعصب سازمان است که به تازگی آقای سالاری با صدور حکمی ایشان را به‌عنوان قائم مقام خود در سازمان تأمین‌اجتماعی معرفی نمودند. یقیناً دانش و تجربیات ایشان می‌تواند کمک مؤثری در راستای بهبود شرایط و همگرا نمودن نیروی‌های درون سازمانی باشد. از سوی دیگر قطعاً همه‌ی ما باید از رویکرد مدیرعامل محترم سازمان تأمین‌اجتماعی مبنی بر به‌کارگیری کارکنان داخل سازمان دفاع کنیم و بر اهمیت استمرار این حرکت بیفزاییم چراکه این حرکت، کارآیی مدیرعامل را در عرصه مدیریت اجرایی نشان می‌دهد؛ کارآیی که ریشه در سابقه آقای سالاری در دو حوزه اقتصاد صنعتی و سیاست اجرایی دارد.

 

امید داریم آقای دکتر سالاری با اتخاذ راهکار و دستورالعمل‌هایی همچون ایجاد و تبیین فرهنگ شایسته سالاری در سازمان، ایجاد ضوابط توان‌مند با ضمانت اجرایی کافی برای انتخاب شایستگان، تعیین ضوابط و معیارهای قابل اندازه گیری برای سنجش میزان شایستگی مدیران و کارکنان و ایجاد بستری مناسب جهت ترویج و توسعه شایسته سالاری و پرورش شایستگان در سازمان گام‌های مؤثری در زمینه انتصابات مبتنی بر شایسته سالاری برای اینده سازمان بردارد. بی‌تردید مهم‌ترین ماموریت استراتژیک آقای سالاری در جهت توسعه و پیشرفت و تعالی مستمر سازمان تامین‌اجتماعی در شرایط پرتلاطم کنونی می‌تواند رهبری شایستگان در یک نظام شایسته سالار باشد.


ارسال نظر

captcha