بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار الزامی است

هر کارگری (که مشمول قانون تأمین‌اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

تامین 24 / کارگران از همان روز اول اشتغال مشمول قانون تامین‌اجتماعی هستند و کارفرما هم از همان ماه اول باید نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران اقدام کند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، کارفرمایان طبق ماده 39 قانون تامین‌اجتماعی نسبت به بیمه کارگران اقدام می‌کنند. در این قانون مقرر شده است که کارفرما مکلف است تا پایان آخرین روز ماه بعد، فهرست و حق بیمه کارکنان را به سازمان تامین‌اجتماعی ارائه کند.

 

هر فرد پس از آغاز بیمه پردازی می‌تواند از سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات بیمه‌ای و درمانی را در چارچوب قوانین این سازمان مطالبه کند.

 

در صورتی که کارفرما در زمینه حق بیمه کارگران قصور کند، بیمه شده می‌تواند با اطلاع دادن به نزدیک‌ترین شعبه یا مرکز ارتباطات مردمی (1420) این سازمان، تقاضای خود را در خصوص مراجعه بازرس به محل کار اعلام کند.


ارسال نظر

captcha