گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از تحولات آسیا و آمریکای جنوبی منتشر شد

مکزیک آملو: دولتی برای رفاه و تأمین اجتماعی

جدیدترین گزارش تحولات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در آسیا و آمریکای جنوبی با تمرکز بر مکزیک و با عنوان «مکزیک آملو: دولتی برای رفاه و تأمین اجتماعی» به همت گروه نظرسنجی و افکار سنجی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شد.

تامین 24 / این گزارش حاوی مطالبی در مورد ضرورت حمایت از مستمری‌های کارگران در گزارش OECD، اعتراضات کارگری در اسپانیا، ضرورت افزایش حمایت‌های اجتماعی در آفریقا و پرونده ویژه دولت رفاه در مکزیک است. در اولین مطلب با عنوان «چشم‌انداز صندوق‌های مستمری در سال 2018: ضرورت گسترش حمایت از مستمری‌های کارگران در گزارش OECD» گزارش دسامبر 2018 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در مورد تحلیل وضعیت صندوق‌های بازنشستگی موردبررسی قرار گرفته است و مطـرح می‌کند کـه دولت‌ها در دوران فعلی با چالش‌هایی از قبیل پیر شـدن جمعیت، نرخ پایین بازگشـت ذخایر بازنشسـتگی، رشـد پایین، اشـتغال بی‌ثبات یا موقت و پوشـش ناکافی مستمری‌ها برای تأمین زندگـی بسـیاری از کارگـران، درگیـر هسـتند و بایـد بـرای حـل این مشکلات تدبیـری بیندیشـند.

طبـق این گـزارش، بسـیاری از کشـورهایی کـه در دهه‌های گذشـته، نظـام جمعـی تأمین اجتماعی و مستمری‌های خـود را تغییـر دادند و به انفرادی سـازی و خصوصی‌سازی ایـن صندوق‌ها دسـت زدنـد، در ایـن زمینـه شکسـت خورده‌اند. ایـن کشـورها پـس از بازنگـری و بازاندیشـی نسـبت به این سیاست‌ها، بـه ایـن نتیجه رسـیدند که بهتر اسـت، نظام‌های جمعی مستمری‌ها از قبیـل نظام تـوازن هزینه-درآمد را بازگردانند و دوباره برقرار کنند یا اینکه شـیوه ترکیبـی مناسـبی را به‌کارگیرند.

این گزارش می‌افزاید که بسـیاری از کشـورها، سـازوکارهای خـودکاری برای اصلاح نظام‌های بازنشسـتگی با تحـولات اقتصادی و جمعیت شـناختی به کار گرفته‌اند که شانس‌های بسـیار بیشتری را در اختیار مردمـی که هیـچ حق انتخابی ندارند، قرار می‌دهد. همچنین بسـیاری از کشـورها، شـبکه ایمنی و حمایت دولتی را برای حفاظت در مقابل فقر در دوره بازنشسـتگی تقویـت کرده‌اند.

مطلب بعدی بخشی از گزارش دسامبر 2018 وبگاه مرکز آمار اتحادیه اروپا را بازتاب می‌دهد. بر اساس این گزارش در میـان کل کشـورهای عضو اتحادیـه اروپا میانگین مخـارج حمایت اجتماعی در سـال 2016 میلادی حدود 2.28 درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشـورها بـوده اسـت که نسـبت بـه سـال 2014 کـه کل کشـورها حـدود 4.28 درصد از تولیـد ناخالـص داخلـی خـود را صـرف انـواع حمایت‌های اجتماعـی کرده‌اند، کاهـش اندکـی را نشـان می‌دهد.

مطلب بعدی به خواسته‌های کارگران اسپانیایی اختصاص دارد که در دسامبر گذشته در شهرهای مختلف اسـپانیا باهدف و مطالبه برقراری مسـتمری شایسـته و مکفی دسـت به تظاهرات زدنـد. آن‌ها خواهـان حداقل مسـتمری 1080 یورو برای هرماه بودند. همچنین خواهان این هستند که ایـن میزان مسـتمری متناسـب بـا شـاخص قیمـت مصرف‌کننده (CPI) در هرسال افزایش یابد.

در قسمت بعدی این گزارش نتایج «گزارش سالانه چشم‌انداز و روندهای سال 2017 و 2018» را ارائه می‌کند. ایـن گـزارش عنوان می‌کند که بـه دلیـل وخامـت سـطح معاش، بـه نظر می‌رسد آفریقا بـه یک دوران بسـیار، طولانی از توسـعه و رفاه نیاز دارد تا بخش‌هایی از مردم این قاره را از صدمات و محرومیت‌های شدید نجـات دهـد. درواقـع، به‌رغم کاهـش میزان فقر، همچنـان میزان فقر مطلق و افراد تهیدسـت در این قاره بسـیار زیاد اسـت. گزارش عنوان می‌کند که رشـد اقتصـادی به‌تنهایی بـرای کمک بـه بهبـود زندگی مـردم و رفع فقر و گرسـنگی آفریقـا کافـی نیسـت و دولت‌ها در این قـاره بایـد دو کار را به‌طور همزمـان انجام دهنـد. از یکسـو بایـد منابعی را در جهت ایجاد رشـد اقتصادی بیابند و از سـوی دیگـر و به‌طور همزمـان باید گسـترش حمایت اجتماعـی از فقرا و فرودسـتان را در دسـتور کار قرار دهند.

در پرونده ویژه مکزیک به پیامدهای انتخاب مانوئل لوپز ملقب آملو به‌عنوان رییس‌جمهور جدید مکزیک و مواجهه او با مسائل و مشکلات اقتصادی این کشور می‌پردازد و برنامه خاص وی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را تشریح می‌کند. در این مطلب آمده است که پیـروزی لوپـز اوبـرادور یـا همـان آملـو کـه سـوابق مشـخصی در جهت حمایت از کارگران و سنت‌های سوسیالیسـتی مکزیـک دارد، را می‌توان به‌منزله امکان گشـایش مسـیری متفاوت و یـک الگوی تـازه، نه‌تنها بـرای مـردم مکزیـک، بلکه بـرای بهبود وضـع رفاهی کل مـردم این منطقـه درک کـرد، به‌خصوص به‌منزله یـک الگو بـرای ایالات‌متحده، کانادا، برزیـل و آرژانتین. کاملو در سیاسـت داخلی خود، بر روی نحوه باز توزیع درآمد و ثروت تأکید دارد؛ چراکـه به گفته وی، همین باز توزیع ناعادلانه اسـت کـه منجر به خروج کارگـران و مـردم مکزیـک از این کشـور بـرای یافتن شـغل در آمریکا می‌شود. بـه نظـر او اولویت نباید تسـهیل خروج مردم از مکزیک باشـد بلکه باید تسـهیل مانـدن مـردم و جوانـان در ایـن کشـور در رأس کار قـرار گیرد. برای نیـل به این هـدف، آملو برنامه اقتصـادی و رفاهـی جاه‌طلبانه‌ای را در چهارچوب دموکراسـی اجتماعـی یـا سوسیالیسـتی در نظـر گرفتـه اسـت کـه معطـوف بـه چرخـش و بازگشـت از سیاست‌های شکست‌خورده چهـار دهـه اخیـر اقتصاد این کشـور اسـت. برنامه موردنظر آملو سه سیاست کلی را دنبال می‌کند که عبارت‌اند از:

- افزایـش مخـارج اجتماعـی و رفـاه عمومـی به‌خصوص درزمینهٔ آمـوزش، مستمری‌های رفاهـی بـرای سـالمندان و تأمیـن اجتماعـی بـرای فرودسـتان.

- سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشـتغال توسـط دولت (نه توسـط بخش خصوصی) به‌ویژه بـرای مـردم فقیر جنـوب کشـور درزمینهٔ آب، انـرژی و توسـعه صنایع جدید.

- افزایش درآمـد افراد از طریق بالا بردن حداقل دسـتمزد و اصلاح اتحادیه‌های کارگری فاسد و حکومتی.

این سیاست‌های سه‌گانه که تحت عنوان «دگرگونی چهارم» نام گرفته است، امید زیادی را در بین مردم مکزیک و بخصوص کارگران، زنان و بیکاران ایجاد کرده است.

مطلب آخر این گزارش به ترجمه نوشتاری از «دیزی کارتر»، تحلیلگر حوزه رفاه اجتماعی با عنوان «چگونه نئولیبرالیسم مکزیک را نابود کرد؟» اختصاص دارد. در این نوشتار تاریخچه‌ای از تحولات اقتصادی در مکزیک ارائه می‌شود و نحوه نفوذ نئولیبرالیسم در همه حوزه‌های اقتصادی مکزیک و پیامدهای آن بخصوص در شکل بحران‌های متعدد تشریح شده است.


ارسال نظر

captcha