پس از 3 سال انتظار

کتاب «ساختن جامعه شایسته ، تاملی بر نقش تامین اجتماعی در توسعه» منتشر شد

کتاب «ساختن جامعه شایسته ، تاملی بر نقش تامین اجتماعی در توسعه» به قلم بیش از 20 نویسنده با ویراستاری پیتر تاونسند و ترجمه میکاییل عظیمی منتشر شد.

مهین داوری

تامین 24 / کتاب «ساختن جامعه  شایسته، تاملی بر نقش تامین اجتماعی در توسعه» که به همت  انتشارات عملی فرهنگی به چاپ رسیده است، به قلم نویسندگان برجسته و فعالان اجتماعی در پنج بخش مجزا به تببین و تفسیر مفاهیم توسعه و تامین اجتماعی می پردازد.

به گزارش تامین 24 در بخش نخست این کتاب با عنوان «حق تأمین اجتماعی و توسعه ملی» پیتر تاونسند از ارتباط و تعامل تأمین اجتماعی و حقوق بشر می نویسد و در بخش دوم این کتاب «مباحثی برای جامعه جهانی قرن بیست ویکم» مطرح می شود که «کریس دی نوبرگ» که طی آن حمایت اجتماعی و ملت سازی و چرایی و چگونگی نقش  سیاست اجتماعی فراگیر در تثبیت دولت و ملت ها را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه این بخش از کتاب «تأمین اجتماعی، اثر اجتماعی و عملکرد اقتصادی: وداع با سه اسطوره مشهور» به قلم مایکل سیکون و ولفگانگ شولز،«آیا کشورهای کم درآمد از عهده  مخارج تأمین اجتماعی برمی آیند؟»به قلم کریستینا برنت و کریستوف هاگمِجِر ،«اثر پرداخت های اجتماعی بر رشد، توسعه، فقر و نابرابری در کشورهای درحال توسعه» به قلم مایکل سامسون و«سرمایه گذاری در تأمین اجتماعی: الگوی محتملِ سازمان ملل برای مزایای داشتن فرزند» به قلم پیتر تاونسند از زوایای مختلف تامین اجتماعی و توسعه اجتماعی را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهند.

«حمایت اجتماعی در اروپا و کشورهای OECD» عنوان بخش سوم این کتاب است که پیتر تاونسند، رایموند ونگر، پیتر اچ. لیندرت و بی کانتیلون به ترتیب با  در مطالبی با عنوان های «سه الگوی تأمین اجتماعی در تاریخ کشورهای صنعتی»، «حمایت های اجتماعی، اتحادیه اروپا و دولتهای عضو آن»، «آیا الگوی رفاه اروپایی را میتوان صادر کرد؟»، «اثر حمایتهای اجتماعی بر فقر در اروپا: بزرگ شدن اتحادیه اروپا و درسهای آن برای کشورهای درحال توسعه» به بررسی مسایل مرتبط با حمایت اجتماعی در اروپا و کشورهای اکو  می پردازند. 

تجارب کشورهای کم درآمد در بخش چهارم این کتاب آمده است که شامل مطالبی با عناوین مروری کوتاه بر تأمین اجتماعی در کشورهای درحال توسعه: به قلم «پیتر تاونسند»، معرفی حمایت های اجتماعی پایه در کشورهای کم درآمد به قلم «آرماندوباریینتوس»، حمایت های اجتماعی، معیشت روستایی و رشد اقتصادی به قلم «ریچل سلاتر، جان فرینگتون، ربکا هولمز و پل هاروی» رفاه، توسعه و رشد و درسهایی از آفریقای جنوبی به قلم «فرانسی لوند» و درسهایی از نظام سلامت تایلند است.

جمع بندی و بازنگری در نقش تأمین اجتماعی در توسعه در بخش پنجم این کتاب آمده است.

کتاب «ساختن جامعه  شایسته ، تاملی بر نقش تامین اجتماعی در توسعه» کتابی با بیش از ۲۰ نویسنده برجسته پس از درگذشت  ویراستار آن اخیرا توسط انتشارات علمی فرهنگی به چاپ رسید.

---

 

 


ارسال نظر

captcha