کتاب «صندوق های بازنشستگی ایران در گذر زمان » منتشر شد

کتاب «صندوق های بازنشستگی ایران در گذر زمان » از سوی موسسه پژوهشی راهبردهای بازنشستگی صبا در 511 صفحه منتشر شد.

تامین 24 / این کتاب زیرنظر اسماعیل گرجی پور به عنوان ناظر علمی در پنج فصل اسفند 1396 منتشر شده است و تلاش دارد ضمن مرور  گذر از سنت به مدرنیته و تاریخ تکوین تدریجی نظریه و سیاست اجتماعی در کشورهای پیشرفته معاصر ، نظام تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی را در دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی را نیز مورد بررسی قرار می دهد .

 به گزارش تامین 24، در مقدمه این کتاب آمده است: صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی بزرگترین نهادهای موجود در نظام بیمه های اجتماعی کشورند. موضوع اصلی این تحقیق مطالعه نحوه شکل گیری و تحول این دو صندوق از بدو تاسیس تا سال  1395 و پیش بینی تحول وضعیت آنها در آینده با توجه به چالش های موجود و پیشروی این صندوق ها و محاسبات بیمه ای انجام شده در مورداین دو صندوق است.

 در ادامه تاکید شده است: اصلاح وضعیت صندوق های بازنشستگی به این دلیل مهم است که در جوامع مدرن، کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی برای نظام های اقتصادی مبتنی بر بازار در گرو حل تعارضات اجتماعی بر اساس جلب رضایت جامعه مدنی است؛ از این دولت های توسعه گرا برای نیل به اهداف مدنظر تلاش می کنند.

 در فصل اول این کتاب با عنوان «گذر سنت به مدرنیته و تکوین تدریجی نظریه و سیاست اجتماعی در کشورهای پیشرفته معاصر» آمده است: بررسی تاریح تحول نهادها و ایدئولوژی ها در گذار از جامعه سنتی به مدرن بیانگر آن است که در واکنش به چالش ها چه در رژیم های اقتدارگرا و فاشیستی قبل از جنگ جهانی دوم و چه در دموکراسی های جدید بعد از آن در نهایت نهال دولت رفاه کاشته می شود و به تدریج تنومند می گردد. در این دوره تلفیق ویژه  میان دموکراسی، رفاه و سرمایه داری به وجود می آید.

فصل دوم کتاب «نظام تامین اجتماعی در دوره پیش از انقلاب اسلامی» است و به بررسی نظام تامین اجتماعی در دوره های گذار ایران از جامعه و دولت سنتی قاجار به جامعه و دولت مدرن، پهلوی اول، جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن و دوره بعد از کودتای 28 مرداد 1332 تا انقلاب اسلامی می پردازد.

«نظام تامین اجتماعی ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی» عنوان فصل سوم این کتاب است که شامل مباحثی در خصوص  بستر سیاسی و شاخص های محیطی، نظام رفاه و تامین اجتماعی در ایران در دوره پس از انقلاب و عملکرد سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی کشوری است.  

«چالش های پیش روی صندوق های بازنشستگی در آینده دور» با مباحثی از جمله پوشش بیمه ای جمعیت در سن کار ، فعال و شاغل ، ارزیابی پایداری مالی در صندوق های بازنشستگی ایران ، برابری و کفایت مستمری ها ، مدیریت ذخایر ، ضعف حکمرانی و امنیت مزایا درمقابل انواع ریسک ها و نداشتن قطعیت در صندوق های بازنشستگی تحت نظر دولت و چشم انداز تحول شاخص های محیطی و بسترسیاسی و چالش های ناشی از آن در فصل چهارم این کتاب آمده است.

در فصل پنج کتاب با عنوان «راهبردهای اصلاحی برای نظام بازنشستگی ایران با تاکید بر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری» ضمن تشریح اثرات تعمیق بحران ناپایداری مالی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور بر کشور ، تبیین مواردی از جمله چارچوب اصلاحات بازنشستگی ،  ایجاد نظام چند لایه، انجام اصلاحات پارامتریک و ... آمده است.

---

ارسال نظر

captcha