امکان بررسی بدهی های قطعی کارفرمایان در هیات های تشخیص مطالبات فراهم شد

با تصویب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، امکان بررسی بدهی های قطعی کارفرمایان در هیات های تشخیص مطالبات فراهم شد و دو ماده جدید به آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات که پیش از این ١٥ ماده داشت، افزوده شد.

تامین 24 / به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی، مـواد ١٦ و ١٧ به آیین‌نـامه هیـات‌های تشخیص مطالبات مصوب ٢٤‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/٠٥‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/١٣٧٣ شورای عالی تامین‌اجتماعی الحاق شد.

مطابق ماده ١٦ الحاقی به آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات، در مواردی که کارفرما به سازمان بدهکار باشد و برابر مستندات این بخشنامه، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه، مدارکی ارائه کند که نشان دهد بدهی وی من‌غیرحق است، درخواست او صرفاً برای یک بار در هیات‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات، مجدداً قابل بررسی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، ماده ١٧ الحاقی به آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات، در خصوص مواردی است که بر اساس قوانین و مقررات حقی از سازمان تضییع شده باشد. بر اساس این ماده، در صورتی که پس از قطعیت بدهی کارفرما، سازمان تامین‌اجتماعی به استناد اسناد و مدارک احراز کند که محاسبه حق بیمه کمتر از میزان قانونی آن انجام گرفته است، لازم است مابه‌التفاوت حق بیمه به کارفرما ابلاغ و نسبت به وصول آن اقدام کند.

گفتنی است، بخشنامه اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد ١٦ و ١٧ آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات که در معاونت بیمه‌ای سازمان تهیه و توسط هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی مصوب شده، در حال حاضر ابلاغ شده و در صورت مراجعه کارفرمایان به شعب، اجرایی است.

لازم به ذکر است، ارائه درخواست توسط این کارفرمایان، برای بدهی هایی که قبل از تاریخ ٣٠/ ١١/ ٩٦ قطعی شده است، تاریخ ٣٠ /٠٥/ ٩٧ است و برای سایر بدهی های قطعی، حداکثر یکسال از تاریخ ابلاغ اجرائیه خواهد بود.

منبع: اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی


ارسال نظر

captcha