کارنامه بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به دو گروه عادی و پیش از موعد قابل تقسیم هستند. بازنشستگی پیش از موعد، هرگونه بازنشستگی با استفاده از سنوات ارفاقی (سن یا سابقه) و یا خارج از قوانین عام تامین اجتماعی است.

تامین 24 /براساس گزارش جامع مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی که از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان ارائه شده است؛ ٦١ درصد بازنشستگان این سازمان را بازنشستگان عادی و ٣٩ درصد را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل می دهند.

به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،تعداد کل پرونده های فعال مستمری بگیران تا پایان پایان سال ١٣٩٥معادل ٢ میلیون و ٥٢٦ هزار و ٣٧٢ پرونده است. از این میان ١ میلیون  و ٦٣٠ هزار و ٩٥١ پرونده (٦٥ درصد) مربوط به بازنشستگان است.

٣٣ درصد بازنشستگان پیش از موعد، بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور (مطابق با مقررات قانون اصلاح تبصره ٢ الحاقی ماده ٧٦) هستند که از آن میان ٢٨ درصد مربوط به افراد با ٢٠ سال سابقه متوالی و ٥ درصد مربوط به افراد دارای ٢٥ سال سابقه متناوب پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور و بدون شرط سنی است.

٢٠ درصد بازنشستگان پیش از موعد را بازنشستگان قانون تعیین تکلیف اشخاصی که ١٠ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند (مصوب سال ١٣٩٢) تشکیل می دهند. این بازنشستگان با داشتن حداقل ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه و دارا بودن شرط سنی ٦٠ سال (مردان) یا ٥٥ سال (زنان) بازنشسته شده اند.

١٦ درصد بازنشستگان پیش از موعد، بازنشستگان براساس بندهای مربوطه در قوانین بودجه سالهای ١٣٨٨، ١٣٩٠ و ١٣٩١ هستند. مقررات ناظر بر بازنشستگی این افراد مشابه با مقررات قانون تعیین تکلیف است.

١٢ درصد بازنشستگان پیش از موعد مطابق با ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع (شاغلین واحدهای صنعتی و تولیدی دارای ٢٥ سال سابقه) بازنشسته شده اند.

٨ درصد بازنشستگان پیش از موعد ، مطابق با بخشنامه های ٦١٣ و ٥٧٧ فنی (داشتن حداقل ٢٠ سال سابقه با شرط سنی ٥٥ (مردان) و ٤٥ (زنان) و یا داشتن ٣٠ سال سابقه بدون شرط سنی) به بازنشستگی رسیده اند. بخشنامه ٦١٣  بین سال های ١٣٦٧ و ١٣٦٨ و بخشنامه ٥٧٧ بین سالهای ١٣٧٠ و ١٣٧١ هر یک به مدت یک سال به اجرا درآمده اند.

٢ درصد بازنشستگان پیش از موعد مربوط به بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان (دارا بودن ٢٠ سال سابقه و یا سن ٥٠ سال (مردان) یا ٤٥ سال (زنان)، دارا بودن ٣٠ سال سابقه بدون شرط سنی) است.


ارسال نظر

captcha