یک انتصاب کلیدی برای تقویت دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی

دکتر علی حیدری، نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با حکم وزیر رفاه به سمت مشاور وزیر و مسئول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی منصوب شد.

تامین 24 / در حکمی از سوی دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر علی حیدری نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به سمت مشاور وزیر و مسئول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در متن این حکم آمده است:

با عنایت به ضرورت راهبری های منسجم و نظام مند سیاستهای رفاهی کشور و با توجه به تاکیدات مقام محترم ریاست جمهوری نسبت به رفع فقر مطلق و اجرای نظام تامین اجتماعی چند لایه که مستلزم تقویت جایگاه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و دبیرخانه مربوطه می باشد، به موجب این حکم و با حفظ سمت، به عنوان «مشاور وزیر و مسئول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی» منصوب می شوید؛ تا در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به ویژه مواد (١٢) تا (١٥) و تبصره ماده (١٦) آن، با هماهنگی و همکاری معاونت رفاه اجتماعی نسبت به انجام اولویت های ذیل اقدام نمائید:

١- تقویت جایگاه دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و شوراهای تخصصی و راهبردی آن در جهت تحقق الزامات قانونی فوق الذکر و نیز تبصره ٢ و بند پ ماده (٥٧) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.

٢- تمهید و تدبیر ظرفیت های کارشناسی و مدیریتی شایسته برای دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به منظور ایجاد زمینه ایفای وظایف محوله و کمک به فرایند تدوین و اجرای سیاست های رفاهی و نیز سیاست های  اجتماعی کشور.

٣- ایجاد زمینه ارتباط و تعامل علمی شورای عالی و توابع مربوطه و به ویژه دبیرخانه آن با صاحبنظران دانشگاهی، مراکز پژوهشی، شرکای اجتماعی، فعالان مدنی و حامیان حوزه رفاه و تامین اجتماعی و گروه های ذینفع به منظور گفتمان سازی و جریان سازی مولفه های بنیادی رفاه و تامین اجتماعی و پیشبرد ماموریت های محوله.

٤- استفاده نظام مند از ظرفیت های کارشناسی، مدیریتی، علمی، پژوهشی و رسانه ای وزارتخانه و توابع آن در جهت پیشبرد نقش ها و کارکردهای شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و نیز تبیین و تشریح مصوبات آن.

امیدوارم در انجام وظایف محوله با جلب همکاری و تشریک مساعی حوزه های مختلف وزارتخانه، موفق باشد.


ارسال نظر

captcha