یادداشتی از رضا آزاد خواه

چالش های بعد از بازنشستگی

بازنشستگی به معنای آغاز فرهیختگی انسان است، زیرا فرهیختگی در بالندگی و تکامل است که در دوران جوانی به دست نمی آید، مرحله فرهیختگی در بالاترین نقطه هرم نیازهای انسانی است.

رضا آزاد خواه

کارشناس متخصص اداره کل امور فنی مستمری ها

تامین 24 /هر جامعه زنده ای به فرهنگش افتخار می کند و بازنشستگان بخشی از تبلور و جوهره فرهنگ جوامع خود هستند. از آنجا که ارزش های انسانی در تمامی جوامع، صرفنظر از تفاوت های فرهنگی آنها، مشابه است، لذا در دوران بازنشستگی ممکن است تأثیرات مثبتی در کانون خانواده به واسطه افزایش ارتباطات بیشتر با اعضای خانواده و نیز تأثیرات منفی به واسطه کاهش احترامات و توجهات لازم مربوط به دوره اشتغال در بین جوامع به وجود آید.

از طرفی بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه چگونگی استفاده از تجارب بازنشستگان تفاوت وجود دارد. عوامل روانی و اجتماعی که ریشه در ویژگی های شخصیتی و اجتماعی فرد دارد، احساس مفید بودن و تطابق اجتماعی فرد بازنشسته را در گرو حفظ ارتباط او با کار و فعالیت قرار می دهد.

بازنشستگان، کاهش فعالیت فیزیکی و اجتماعی را تجربه می کنند، از یک طرف شرایط بازنشستگی به واسطه تغییرات مثبتدر رفتارهای سلامتی و رفاه افراد موجب نشاط آنها خواهد شد،و از طرفی دیگر ممکن است شرایط بازنشستگی و نوع حرفه موجب شود که بازنشستگان، آن را به عنوان یک حادثه پر تنش زندگی تجربه نمایند و دچار مشکلات روانی و اجتماعی شوند.

به طور مثال پرستاران در شروع بازنشستگی، اطلاعات محدودی در رابطه با بازنشستگی دارند، از آنجا که رضایت پرستاران از مقوله بازنشستگی می تواند عامل مهم و تعیین کننده ای بر سرنوشت حرفه ای پرستاری داشته باشد، لذا شناخت چالش های پس از بازنشستگی پرستاران می تواند در افزایش اعتماد به نفس پرستاران، ایجاد انگیزه و شوق کاری بسیار مفید باشد و آنها را به ارائه بهتر خدمات پرستاری ترغیب نماید. مروری بر متون نشان می دهد که موضوع بازنشستگی، مشکلات تجربه شده توسط آنها مورد توجه و پژوهش صاحب نظران مشاغل و حرفه ها بوده است، از طرفی مسئولین و دست اندکاران را با  اطلاعات به روز در خصوص بازنشستگیدر زمینه حرفه پرستاری آگاه می کند. بنابراین استفاده از تجارب پرستاران بازنشسته زمینه مناسبی برای پیشرفت و ارتقاء حرفه ای  فراهم می نماید و در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی حرفه ای، ارتقاء سلامت و بهره وری هر چه بیشتر خواهد شد.

از طرف دیگر درک تجارب پرستاران بازنشسته از بازنشستگی، زمینه لازم برای تطابق مطلوب با بازنشستگی را با آنان فراهم می آورد . مطالعات ارزشمندی در رابطه با بازنشستگی در دنیا انجام شده است اما در ایران پژوهش های معدودی درباره افراد بازنشسته انجام شده است که هیچ گونه پژوهش کیفی جامع و قابل توجهی درباره تجارب پرستاران بازنشسته صورت نگرفته است، اغلب مطالعات انجام شده در رابطه با بازنشستگی به صورت کمی است در پژوهش های کیفی، تعیین تفکر فرد در ارتباط با تغییر موقعیت با مصاحبه عمیق امکان پذیر شده و درک بهتری از تجارب و افکار و رفتارهای افراد مشخص می گردد. بنابراین همانطور که برای بهبود زندگی شغلی پرستاران، پژوهش ضروری است، مراحل بعد از کار نیز باید مطالعه شود، تا بازنشستگی به عنوان لحظات بحرانی زندگی برای این قشر از زحمت کشان جامعه محسوب نشود.

 

منبع:روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی


ارسال نظر

captcha