عابدی اظهار کرد

خلاء سیاست مشخص بیمه ای برای نسخه نویسی پزشکان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه صرفه جویی در حوزه دارو بر عهده سازمان های بیمه گر است، گفت: متاسفانه سازمان های بیمه گر از خلاء تصمیم گیری رنج می برند.

تامین 24 / حیدر علی عابدی با اشاره به اینکه تجویز دارو از نقطه نظرهای مختلفی قابل بررسی است، گفت: بحث صرفه جویی اقتصادی، سلامت بیمار، نگرانی های پزشکی و تیم مراقبت دهنده سلامت از موضوعات قابل بررسی در تجویز دارو است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: نمی توان هر دارویی که پزشک تجویز کرد را نوعی زیاده رویی در تجویز قلمداد کرد، زیرا پزشک بر اساس فهم و مطالعات خود به این نقطه رسیده است؛ ضمن اینکه نمی توان از پزشک درخواست کرد که  در زمان تجویز دارو صرفه جویی را مد نظر قرار دهد، پزشک باید با آرامش کامل و قاطعیت دارویی را با هدف روند درمانی دارویی  تجویز کند.

وی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، تاکید کرد: اگر پزشکی دارویی را نمی پسندد این کسری مربوط به پزشک نبوده و بلکه داروساز دارای مشکلاتی است، یعنی داروساز نتوانسته دارو را به درستی ارایه داده و ذهن پزشک را نسبت به اثر بخشی دارو اقناع کند، ضمن اینکه هر بیماری تمایل دارد، دارو را با بهترین کیفیت دارویی دریافت کند؛ بنابراین این حق را نمی توان از مردم گرفت.

عابدی تصریح کرد: البته بیمه ها برای پرداخت پول دارو باید ضابطه ای را تعیین کنند، تا درچارچوب ضوابط صرفه جویی های لازم را انجام دهد، یعنی نمی توان کوتاهی و قصور بیمه ها را به گردن پزشک و مردم انداخت؛ کدام بیمه راهنمایی بالینی را تعریف کرده و پزشکی آن قالب را قبول نکرده است، متاسفانه خلاء تصمیم گیری در سازمان های بیمه گر وجود دارد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه سیاست و دستورالعمل مشخصی از سوی بیمه ها در نسخه نویسی وجود ندارد، گفت: چرا سازمان های بیمه گری تدبیری را اتخاذ نمی کنند تا حد و مرز پزشک، بیمار و بیمه گر مشخص شود، تا زمانی که چنین راهکارهایی عملیاتی نشود، نمی توان پزشک را مجبور به کاری کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: پزشک به تشخیص لازم برای تجویز هرنوع دارو و به هرمیزان رسیده است، اگر کمیته ارزیابی وجود داشته باشد، می توان مسائل و موارد را به پزشک درخصوص نحوه تحویز دارو ارایه کند، اما زمانی که این کمیته وجود ندارد، بی دلیل نمی توان پزشک را مجبور به کاری کرد.


ارسال نظر

captcha