شریعتمداری مطرح کرد

تولید متکی بر منابع طبیعی، فاجعه است

وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم سرمایه انسانی در ثروت آفرینی کشورهای توسعه یافته را 67 درصد و منابع طبیعی و فیزیکی را 33 درصد اعلام کرد و گفت: امروز تولید ما منبع محور و غالب آن بر منابع طبیعی متکی بوده و این، یک فاجعه است.

تامین 24 /«محمد شریعتمداری» روز گذشته در سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی افزود: امروز در زمینه سرمایه انسانی که بر دانش و نرم افزار تکیه دارد بخش و کارگروه مشخصی وجود ندارد و نشان می دهد به این موضوع مهم توجه نداریم و گام هایمان در این زمینه پراکنده است.

وی ادامه داد: اثر بخشی رشد اقتصادی بستگی تام و تمام به پایداری آن دارد و با بالا و پایین شدن این رشد، تاثیر بر اقتصاد ملی و سایر شوون زندگی به شدت محدود می شود.

شریعتمداری افزود: بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی از مهمترین عوامل تاب آوری اقتصادی، تکیه بر مغز و دانش و اندیشه ایرانی است و امیدوارم با جدی گرفتن حضور متولیان منابع انسانی در بنگاه ها و ساختار اداری سازمان ها در آینده نزدیک شاهد توجه ویژه به این امر مهم باشیم.

وی تاکید کرد: باید از اقتصاد تک محصولی متکی به نفت خارج شویم و به سمت تولید سایر کالاها و خدمات برویم و گفت: برای این منظور باید با سرعت بیشتر در توسعه منابع انسانی قدم برداریم.

شریعتمداری افزود: نیروی انسانی از همه سرمایه ها مهمتر است؛ زیرا سرمایه های فیزیکی دیگر مانند پول، تجهیزات فیزیکی و امکانات دیگر برای توسعه در ید قدرت بنگاه ها، کشورها و دولت ها و متاثر از بسیاری از عوامل درونزا و برونزاست.

وی ادامه داد: سایر سرمایه ها متاثر از عوامل متعددی است و تغییر آنها تاثیر جدی ایجاد می کند اما آهنگ رشد سرمایه انسانی به سیاستگذاری و اراده و توجه سیاستگذاران و مدیران بستگی دارد.

به گفته وی، پرورش نیروی انسانی یکی از مهمترین عوامل پایدارسازی و مقاوم سازی رشد اقتصادی و تاب آوری اقتصاد ایران به شمار می رود و آنچه کشورها را می سازد نه فقط تجهیزات و فناوری که انسان های توسعه یافته و دارای دانش است.

به گزارش ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما چهارمین تولیدکننده مهندس در جهانیم اما فقط تحصیلات آکادمیک در حل مشکل بیکاری کافی نیست.

شریعتمداری ادامه داد: ما باید با توجه به موضوع مهارت و زبده کردن نیروی انسانی، برای ریشه کنی معضل بیکاری، به موضوع منابع انسانی توجه ویژه ای کنیم.

شریعتمداری افزود: اگر اتکای ما بر دانش و توانایی فکری نیروی انسانی فعال در کشور بیشتر بود و سهم آن را در تولید داخلی ارتقا می دادیم تکیه به منابع طبیعی محدودتر، محیط زیست سالم تر و شرایط زندگی آسان تر بود و اقتصاد کشور پایدارتر اداره می شد.

به گزارش ایرنا، سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با موضوع «جانشین پروری و مدیریت استعدادها با تمرکز بر نقش زنان و جوانان» پانزدهم و شانزدهم آبان در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار شد.

کنفرانس توسعه منابع انسانی برای نخستین بار در سال ۱۳۸۲ برگزار شد و بر اهمیت سرمایه انسانی و توسعه کیفی تمرکز داشت.


ارسال نظر

captcha