فرجامِ تقلبِ منجر به مرگ، اعدام است

مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به تولیدکنندگان تقلبی فراورده های آرایشی و بهداشتی هشدار داد که عمدا و سهوا خلاف نکنند چراکه فرجامِ تقلبِ منجر به مرگ، اعدام است.

تامین 24 /  شهریار اسلامی تبار افزود: قانون برای سلامت مردم اهمیت بسیار زیادی قائل است و مرتکب شونده به هریک از اعمال مغایر با خود را به سختی مجازات می کند.

به گزارش ایرنا ، وی با اشاره به بازدارندگی از تخلف به عنوان هدف غایی تدوین قوانین ادامه داد: قانون درباره فرآورده ها و مواد آرایشی و بهداشتی، رعایت ضوابط یا فرمول ثبت شده را الزام کرده است تا در فرآورده های نامبرده برای مثال رنگ، اسانس و سایر مواد اضافی غیرمجاز بکار برده نشود که اگر تخطی از ضوابط موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی شود که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد؛ مجازات مرتکب شونده آن 6 ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود.
وی اضافه کرد: اگر مدت معالجه ای که در پی آسیب و بیماری ناشی از تخلف بوجود آمده بیشتر از یک ماه باشد، این مجازات می تواند مشمول یک تا سه سال حبس تادیبی شود.


اسلامی تبار در بخش دیگر سخنانش به مجازات مواد بهداشتی یا آرایشی ایجاد کننده نقص زیبایی یا کراهت منظر، اشاره کرد و گفت: مجازات با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس تادیبی است که اگر این فرآورده ها موجبات نقص یکی از اعضای مصرف کننده شوند نیز بین سه تا 10 سال مجازات حبس آنهم با اعمال شاقه در انتظار فرد خاطی خواهد بود.


مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به تولید کنندگان محصولات زیر پله ای و غیر مجاز بویژه آنهایی که نا آگاهانه و سهوی قدم در این راه گذارده و معمولا هم از توصیه های مشفقانه سرسری می گذرند ، هشدار داد: اگر مواد آرایشی و بهداشتی ساخته شده به دلیل عدم رعایت ضوابط تولید منجر به مرگ مصرف کننده ای شود نباید تردید داشته باشند که اشد مجازات و حتی اعدام سرنوشتی است که برای آنان رقم خواهد خورد.


ارسال نظر

captcha