اجرای طرح پایش ادواری سلامت کارکنان در داروسازی اوزان

طرح پایش سلامت و معاینات ادواری شرکت اوزان نجام شد.

تامین 24 /طرح پایش سلامت و معاینات ادواری شرکت اوزان، با توجه به لزوم حفظ و صیانت از سرمایه های انسانی و در راستای رویکردهای ایمنی و بهداشت کار (HSE) شرکت، در محل دفتر مرکزی و واحد تولیدی شرکت انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری شرکت اوزان ، تهیه گزارشات تحلیلی در خصوص سلامت به صورت مجزا برای هر یک از پرسنل و در نهایت گزارش جمع بندی شده سلامت کارکنان و درج این مستندات در پرونده سلامت پرسنلی از اقدامات آتی است که در دستور کار واحد منابع انسانی قرار دارد.

شایان ذکر است شرکت اوزان از سال 1394 نسبت به استقرار OHSAS 18001 اقدام کرده است.


ارسال نظر

captcha